Hlavné menu

Vianočný príspevok

Vianočný príspevok je solidárnou dávkou financovanou zo štátneho rozpočtu, ktorá je určená najmä nízkopríjmovým dôchodcom.

Ako štátna sociálna dávka bol vianočný príspevok zavedený už za prvej vlády Róberta Fica v roku 2006. Názov vianočného príspevku súvisí s obdobím, počas ktorého sa tento príspevok vypláca. Jeho cieľom je zvýšiť životnú úroveň nízkopríjmových poberateľov dôchodkov práve vo vianočnom období, ktoré so sebou prináša vyššie finančné zaťaženie.

Podmienky nároku na výplatu vianočného príspevku upravuje zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vianočnom príspevku“).

Vianočný príspevok sa vypláca poberateľovi dôchodku (starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, poberateľovi vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku, poberateľovi prekvalifikovaného výsluhového dôchodku, prekvalifikovaného invalidného výsluhového dôchodku, prekvalifikovaného vdovského výsluhového dôchodku, prekvalifikovaného vdoveckého výsluhového dôchodku alebo prekvalifikovaného sirotského výsluhového dôchodku), ktorý má bydlisko na území Slovenskej republiky, ak suma dôchodku splatná v decembri kalendárneho roka nepresiahne 60% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok.

Vianočný príspevok vypláca Sociálna poisťovňa alebo v prípade prekvalifikovaných výsluhových dôchodkov útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len "úrad") ako štátnu sociálnu dávku.

Vianočný príspevok sa po splnení podmienok nároku na jeho výplatu vypláca automaticky, bez potreby podania žiadosti.

Určenie sumy vianočného príspevku

Suma vianočného príspevku sa určuje podľa nasledujúceho vzorca:

v roku 2014
VP = 87,26 - 0, 18 * (D - ŽM),

kde:
VP - suma vianočného príspevku,
D - suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov,
ŽM - suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (pre rok 2017: 199,48 eura)

V súvislosti so zvýšením súm životného minima od 1. júla 2017, najvyšší vianočný príspevok v roku 2017 dostali dôchodcovia, ktorých dôchodok je najviac 199,48 eura mesačne. Tí, ktorí poberajú dôchodok od 199,49 eura do 547,20 eura mesačne, dostali vianočný príspevok podľa výšky vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,26 eura do 24,68 eura.

S cieľom zlepšovania postavenia nízkopríjmových dôchodcov sa aj v roku 2017 poskytlo jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku o ďalších 12,74 eura tým poberateľom vianočného príspevku, ktorých dôchodky, resp. sumy viacerých dôchodkov, sú maximálne do výšky 2-násobku sumy životného minima (398,96 eura vrátane).

Zásadnou zmenou v súvislosti s vianočným príspevkom je zvýšenie maximálnej sumy vianočného príspevku zo 75 eur na 87,26 eura. Dochádza teda k zvýšeniu o 12,26 eura. Poberatelia nízkych dôchodkov do výšky životného minima (198,09 eura) budú mať nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku, t.j. 87,26 eura. So stúpajúcou sumou dôchodku, resp. viacerých dôchodkov, sa bude suma vianočného príspevku postupne znižovať. 

V roku 2014 bude mať nárok na vianočný príspevok taký poberateľ dôchodku, resp. viacerých dôchodkov zo Sociálnej poisťovne, ktorých suma je najviac 494,40 eura. (Suma zodpovedajúca 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok 2013, ktorá je rozhodujúca na poskytnutie vianočného príspevku v roku 2014.  Nad touto hranicou nárok na výplatu vianočného príspevku nevzniká).

S cieľom ďalšieho zlepšovania postavenia nízkopríjmových dôchodcov sa v roku 2014 poskytne jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku o ďalších 12,74 eura tým poberateľom vianočného príspevku, ktorých  dôchodky, resp. sumy viacerých dôchodkov sú maximálne do výšky 2 násobku sumy životného minima (396,18 eura vrátane).

Maximálna suma vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia v roku 2014 bude pre dôchodky nepresahujúce sumu životného minima 100 eur. Tak bude vianočný príspevok spolu s jednorazovým zvýšením poskytovaný tým poberateľom, ktorých skutočný nízky dôchodkový príjem, vyplácanie vianočného príspevku reálne odôvodňuje.

Pri posúdení nároku na výplatu vianočného príspevku sa prihliada aj na dôchodky vyplácané z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov Slovenskej republiky (výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský/vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok), na dôchodky vyplácané z iných štátov, ak sú obdobné dôchodkom, ku ktorým vianočný príspevok patrí alebo obdobné dôchodkom vyplácaným z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky a taktiež sa prihliada aj na sumy dôchodkov vyplácaných  zo systému starobného dôchodkového sporenia.

Na prepočet dôchodku, ktorý sa poberateľovi dôchodku vypláca v cudzej mene, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný k 1. októbru kalendárneho roka, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok. Prepočítaný dôchodok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok z iných štátov, ak sú tieto dôchodky obdobné dôchodkom, ku ktorým vianočný príspevok patrí, sú na účely posúdenia nároku na výplatu vianočného príspevku povinní do 30. septembra 2014 preukázať Sociálnej poisťovni alebo úradu (ak vianočný príspevok vypláca úrad) mesačnú sumu dôchodku vyplateného z cudziny naposledy pred 30. septembrom 2014.


 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk