Hlavné menu

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie:

  • ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru,
  • výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
  • náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.


Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá
fyzická osoba.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk