Hlavné menu

Sociálne služby

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. Štát prostredníctvom nich podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Zameranie sociálnych služieb:

  • prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca, rodiny alebo komunity,
  • zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti jednotlivca viesť samostatný život,
  • podpora začlenenia jednotlivca do spoločnosti,
  • prevencia sociálneho vylúčenia,
  • riešenie krízovej sociálnej situácie jednotlivca a rodiny.

Súčasťou podpory sociálneho začlenenia osôb v nepriaznivých sociálnych situáciách je aj problematika sociálne vylúčených spoločenstiev . V rámci tejto pôsobnosti ministerstvo koordinuje štátnu politiku, vypracováva stratégie a koncepčné materiály, analýzy a legislatívne zámery a koordinuje politiky s inými relevantnými oblasťami v záujme sociálnej integrácie sociálne vylúčených spoločenstiev. Vypracúva aj návrhy právnych predpisov v oblasti rozvoja životných podmienok sociálne vylúčených spoločenstiev.

Zámerom deinštitucionalizácie je vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí komunity. Docieli sa to prostredníctvom komplexu kvalitných alternatívnych služieb vo verejnom záujme, ktoré im umožnia slobodný a nezávislý spôsob života s podporou komunity, odborníkov, členov rodiny a dobrovoľníkov. Dôležité bude aj rozširovanie alternatívnych možností uspokojovania potrieb detí, ktoré boli odňaté zo starostlivosti rodičov.

Slovenská republika sa pripojila k celosvetovému trendu systematického odstraňovania dôsledkov modelu inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí vyžadujúcich dlhodobú pomoc a starostlivosť v špecializovaných zariadeniach koncom roka 2011. Takáto zmena modelu je jedným z cieľov súčasnej politiky Európskej únie v oblasti sociálnej inklúzie a zdravotného postihnutia a je súčasťou záväzkov Slovenskej republiky v medzinárodnej ľudsko-právnej agende.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválilo 14. decembra 2011 Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015.

Dokumenty

V súlade s § 67a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) je povinnosťou neverejného poskytovateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby (ďalej len „výročná správa“) za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka. Predmetná povinnosť sa vzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom (považuje sa zaňho verejný poskytovateľ sociálnej služby s právnou formou neziskovej organizácie, ktorej jediným zakladateľom je obec alebo verejný poskytovateľ sociálnej služby s právnou formou nezisková organizácia, ktorej jediným zakladateľom je vyšší územný celok). Táto povinnosť v ustanovenej lehote do 15. júla príslušného kalendárneho roka vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu poskytovateľa sociálnej služby sa nevzťahuje na verejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorou je obec, právnická osoba zriadená obcou ako rozpočtová organizácia a právnická osoba zriadená vyšším územným celkom ako rozpočtová organizácia.

V záujme bezproblémového ukladania výročných správ Vám predkladáme metodický pokyn Ministerstva financií SR.

S cieľom zníženia administratívnej záťaže účtovných jednotiek bol novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zriadený register účtovných závierok (ďalej len „register“), do ktorého sú účtovné jednotky povinné od 1. januára 2014 ukladať svoje účtovné závierky, výročné správy a správy audítora. Mnohí neverejní poskytovatelia sú povinní ukladať svoju výročnú správu do registra aj v súlade so svojim hmotno-právnym predpisom, podľa ktorého boli zriadení alebo založení. Aby ju nemuseli ukladať opätovne na viaceré miesta, bola v § 67a ods. 1 zákona o sociálnych službách ustanovená povinnosť ukladať výročnú správu do registra. Poskytovateľ sociálnej služby teda nie je povinný predkladať výročnú správu na vyšší územný celok.

Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Do verejnej časti má prístup každý používateľ internetu, avšak do neverejnej časti registra má prístup iba subjekt verejnej správy. Keďže neverejný poskytovateľ má povinnosť uložiť výročnú správu do verejnej časti registra vyšší územný celok má prístup ku všetkým výročným správam týchto účtovných jednotiek na webovom sídle www.registeruz.sk. Povinnosť uložiť výročnú správu do registra sa vzťahuje na všetkých neverejných poskytovateľov sociálnych služieb bez ohľadu na ich právnu formu, teda či sú zriadení s cieľom dosahovania zisku alebo nie.

Samotné ukladanie výročnej správy prebieha výlučne elektronickou formou prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy SR. V prílohe tohto usmernenia sa nachádza metodický pokyn na ukladanie výročnej správy do registra účtovných závierok neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.

Na prístup do elektronickej podateľne Finančnej správy SR je potrebné, aby sa subjekty, ktoré ešte nemajú oprávnenie na takýto prístup zaregistrovali, vyplnením registračného formulára na webovom sídle www.financnasprava.sk, a to po kliknutí úplne vpravo na okienko Registrácia alebo priamo cez link https://www.financnasprava.sk/sk/registracia-na-portal. Pre úspešnú registráciu je potrebné postupovať podľa krokov, ktoré spätne prichádzajú na zadaný e-mail subjektu. Následne je potrebné ísť na daňový úrad, kde registrátor vykoná autorizáciu pre príslušný subjekt. V prílohe predkladáme dohodu o elektronickom podávaní, ktorú je potrebné vyplniť a na daňový úrad priniesť v 2 kópiách. Pri návšteve daňového úradu je potrebný občiansky preukaz prípadne splnomocnenie konať vo veci za subjekt. Po úspešnej autorizácii na daňovom úrade môže subjekt všetky dokumenty podávať elektronicky.

V súlade s § 67a ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, ktorým je fyzická osoba doručí do 15. júla vyššiemu územnému celku prehľad o poskytovaní sociálnej služby a údaje v nasledovnej štruktúre:
- prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch),
- prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,
- stav a pohyb majetku a záväzkov,
- ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok.

Ak by sa vyskytli problémy alebo otázky v predmetnej problematike, môžete ich adresovať priamo na Ministerstvo financií Slovenskej republiky, odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15.

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk