Hlavné menu

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bolo doručené oznámenie Odborového zväzu KOVO o uzatvorení Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky v znení Dodatku č. 1.

Ministerstvo podľa § 9a ods. 6 písm. b) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“) zverejňuje:

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2018 – 2019 uzatvorená dňa 6. februára 2018 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 1. marca 2019 do 31. decembra 2019, ktorej oznámenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 7. mája 2019 č. 87/2019 , nie je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni divízie 26 - výroba počítačových elektronických a optických výrobkov.

Oznámenie o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktorá nie je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni divízie 26 - výroba počítačových elektronických a optických výrobkov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 108/2019 dňa 6. júna 2019.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk