Hlavné menu

Spoločenská zodpovednosť

Pojem „spoločenská zodpovednosť podnikov“ (ang. Corporate social responsibility - CSR) označuje dobrovoľné úsilie firiem, ktoré presahuje bežný rámec dodržiavania právnych predpisov. Ide o čoraz intenzívnejšie zapájanie všetkých kľúčových partnerov do každodenných aktivít firiem a inštitúcií .

Zapojenie interných a externých zainteresovaných strán firiem a inštitúcií v rámci spoločných kanálov komunikácie, umožňuje firmám a inštitúciám lepšie predvídať a využiť rýchlo sa meniace očakávania spoločnosti a prostredia.

SZP sa týka celého radu oblastí:

  • zodpovedné verejné obstarávanie,
  • starostlivosti o zamestnancov,
  • férový prístupu k zákazníkom,
  • etické riadenie podniku,
  • ochrana životného prostredia,
  • spolupráce s miestnou komunitou.

SZP tvorí základ cieľov stratégie Európa 2020 a výrazne prispieva k plneniu cieľov zmluvy o Európskej únii, ktoré sa týkajú trvalo udržateľného rozvoja a vysoko konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva.

Zodpovedné správanie sa podnikov je dôležité zvlášť vtedy, keď subjekty súkromného sektora poskytujú verejné služby . Pomoc pri zmierňovaní sociálnych vplyvov súčasnej hospodárskej krízy vrátane straty pracovných miest je súčasťou spoločenskej zodpovednosti podnikov.

SZP ponúka súbor hodnôt, na ktorých je možné budovať súdržnejšiu spoločnosť, a na ktorých je možné založiť prechod k udržateľnému hospodárskemu systému a zvýšeniu zamestnanosti.

V sociálnej oblasti
sa SZP prejavuje sledovaním a minimalizovaním negatívnych dôsledkov aktivít podnikov na prostredie, v ktorom pôsobia. Sú to napríklad zdravie a bezpečnosť zamestnancov, dodržiavanie politiky rovnosti príležitostí, vyváženosť pracovného a osobného života zamestnancov, firemná filantropia, pravidlá lobingu, boj proti korupcii, rast kvality života atď.

V environmentálnej oblasti sa zodpovedné podnikanie prejavuje monitorovaním a znižovaním negatívnych vplyvov firiem a inštitúcií na životné prostredie. Medzi najdôležitejšie patria napríklad recyklácia, používanie ekologických produktov, dodržiavanie štandardov ISO 14000 a EMAS, ochrana prírodných zdrojov, používanie alternatívnych energetických zdrojov, a pod.

„Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiadúce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti.“ ( Howard R. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, 1953 ).

„Asi najlepšou cestou ako pochopiť spoločenskú zodpovednosť je uvažovať o nej ako o „dobrom susedstve“. V tomto koncepte sú obsiahnuté dve etapy. Na začiatku to znamená nerobiť veci, ktoré by mohli poškodzovať susedstvo. V druhom štádiu ide o dobrovoľné osvojenie si záväzku pomáhať riešiť problémy v susedstve.“ ( Elibert & Parket ).

„Spoločensky zodpovedné podnikanie je kontinuálny záväzok podnikov správať sa eticky, prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju, a zároveň prispievať k zlepšovaniu kvality života zamestnancov, ich rodín, rovnako ako lokálnej komunity a spoločnosti ako celku“ ( World Business Council for Sustainable Developpment ).

Viac sa o spoločensky zodpovednom podnikaní dozviete na: www.zodpovednepodnikanie.sk

Expertná skupina spoločensky zodpovedného podnikania, High Level Group on CSR (HLG), združuje zástupcov všetkých členských štátov, ktorí si vymieňajú skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti – zodpovedného podnikania.

Členovia expertnej skupiny budujú princípy spoločensky zodpovedného podnikania v jednotlivých členských štátoch predovšetkým na vládnej úrovni. Ich úlohou je získať podporu na vytváranie prostredia pre uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania pre firmy a zamestnávateľov. Zdieľajú stratégie a akčné plány prijaté vládami členských štátov.

Expertná skupina sa stretáva tri krát do roka.
Medzinárodné fóra sa konajú (Multistakes holders Forum) dva krát do roka.

Infromácie expertnej skupiny:


Správy z konferencií:

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk