Hlavné menu

Akreditácie pre oblasť vzdelávania podľa zákona 219/2014 Z. z. o sociálnej práci

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozhoduje o udelení , zániku alebo odňatí akreditácie na špecializačný vzdelávací program a vzdelávací program na výkon nadstavbovej odbornej činnosti (ďalej len „nadstavbový vzdelávací program“) po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť vzdelávania .

POZOR! Žiadosti o udelenie akreditácie pre vzdelávacie programy, ktoré svojim obsahom spadajú pod zákon o sociálnych službách (teda nie nadstavbové a špecializačné) sa podávajú a riadia usmerneniami uvedenými v časti „akreditácie pre SPOD a SK a sociálne služby“.

Akreditačná komisia skúma:

 • či špecializačný vzdelávací program spĺňa podmienky podľa štandardu špecializačného vzdelávacieho programu,
 • či nadstavbový vzdelávací program spĺňa podmienky podľa štandardu nadstavbového vzdelávacieho programu,
 • či vzdelávacia inštitúcia zabezpečuje vykonanie špecializačnej skúšky a odbornej skúšky spôsobom ustanoveným zákonom,
 • či vzdelávacia inštitúcia zabezpečuje odborne spôsobilého a lektorsky spôsobilého
  • garanta špecializačného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu,
  • lektorského zboru na uskutočňovanie špecializačného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu,
 • plnenia podmienok udelenia akreditácie počas platnosti udelenej akreditácie.


Korešpondenčná adresa:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Osobný úrad
Akreditačná komisia pre oblasť vzdelávania
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Tajomníčka:
PhDr. Miroslava Šmihlová – osobný úrad
02/20462120
akreditacie.vzdelavanie@employment.gov.sk

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk