Hlavné menu

Výkon dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o sociálnych službách a všeobecne záväzných právnych predpisov podľa

§ 98 ods. 1 zákona o sociálnych službách, písm.
a) pri poskytovaní sociálnej služby a spôsobe jej vykonávania najmä z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd,
b) pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby,
c) pri dodržiavaní záväzkov zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
d) pri vykonávaní odborných činností, na ktoré bola udelená akreditácia.

§ 98 ods. 2 zákona o sociálnych službách
Za dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb sa považuje aj výkon dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov pri vykonávaní činností, ktoré majú charakter odborných, obslužných alebo ďalších činností podľa § 16 až 18alebo súboru týchto činností za úhradu, a ktoré osoba vykonáva bez zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie príslušný vyšší územný celok.

Ministerstvo pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

Súvisiaca legislatíva:

 • zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR“),
 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“),
 • zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“),
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 • zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o kompenzáciách“),
 • zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o životnom minime“),
 • zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „antidiskriminačný zákon“).

Najčastejšie zistené porušenia zákona o sociálnych službách
Výkonom dohľadov nad poskytovaním sociálnych služieb v roku 2018 boli u poskytovateľov sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou v zariadeniach sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku zistené porušenia zákona o sociálnych službách, najmä:

 • nerešpektovanie práv prijímateľov celoročnej pobytovej sociálnej služby – nedostupnosť informácií prijímateľom o úhrade za sociálnu službu v zrozumiteľnej forme, neumožnenie prijímateľom prostredníctvom zvolených zástupcov podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení, na riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnej služby, zamlčanie práva prijímateľom na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom sociálnych služieb (§ 6)
 • neplnenie povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb – neprihliadanie na individuálne potreby, neposkytovanie sociálnej služby na odbornej úrovni (§ 7),
 • neplnenie povinností poskytovateľov sociálnych služieb pri plánovaní poskytovania sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby - nevypracovávanie individuálnych plánov, resp. programov sociálnej rehabilitácie (§ 9 ods. 1, 2),
 • nedodržiavanie maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov (§ 9 ods. 4),
 • nesplnenie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie /bezbariérovosť (§ 9 ods. 5),
 • neplnenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby a neoboznamovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby s postupmi, pravidlami a podmienkami poskytovania sociálnej služby (§ 9 ods. 8, 9),
 • nevypracovávanie a neuskutočňovanie programu supervízie (§ 9 ods. 12),
 • nedodržanie povinností poskytovateľov sociálnych služieb pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti – nevedenie registra netelesných a telesných obmedzení prijímateľov sociálnej služby, nezapisovanie obmedzení, používanie nepovolených obmedzení (sieťová posteľ), neoznamovanie zápisov o použití obmedzení ministerstvu, súdom určenému opatrovníkovi, resp. príbuznému (§ 10),
 • porušovanie povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb pri vykonávaní odborných, obslužných a ďalších činností, zabezpečení vykonávania týchto činností alebo utvárania podmienok na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje - neposkytovanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností pre daný druh sociálnej služby, poskytovanie iba základného sociálneho poradenstva, neposkytovanie pomoci pri odkázanosti prijímateľov sociálnej služby v rozsahu podľa posudku o odkázanosti (§ 15 až 18, § 35, § 38, § 39, § 40),
 • nerešpektovanie potreby diétneho stravovania prijímateľa sociálnej služby, poskytovanie jedál nevhodných pre diabetikov, neumožnenie prijímateľom sociálnej služby vybrať si z rozsahu počtu odoberaných jedál, (§ 17 ods. 4, 5),
 • neúplné označovanie miesta poskytovania sociálnej služby (§ 67),
 • nezverejňovanie ekonomicky oprávnených nákladov na jedného prijímateľa sociálnej služby vo výročnej správe o činnosti a hospodárení vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa zákona o sociálnych službách, resp. zverejňovanie správy iba podľa zákona o neziskových organizáciách bez uvedenia údajov podľa zákona o sociálnych službách - neverejný poskytovateľ sociálnych služieb sociálnej služby (§ 67a ods. 1 a ods. 3),
 • nezverejňovanie cenníka, určenie úhrady za sociálnu službu v rozpore s cenníkom - neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, účtovanie za činnosti, za ktoré prijímateľ sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách neplatí, nesledovanie príjmu prijímateľov na účely určenia úhrady, nesledovanie majetku prijímateľa sociálnej služby zo strany poskytovateľov sociálnych služieb, nevyžiadanie vyhlásenia o majetku fyzickej osoby s overeným podpisom, resp. akceptovanie vyhlásenia bez vyznačenia, či fyzická osoba má/nemá majetok v hodnote nad 10 000 € (§ 72),
 • zisťovanie príjmu prijímateľa sociálnej služby na určenie úhrady za nesprávne obdobie, nesledovanie príjmu spolu posudzovaných osôb (§ 72a),
 • negarantovanie zostatku príjmu prijímateľa sociálnej služby, resp. garantovanie zostatku príjmu v rozpore so zákonom o sociálnych službách (§ 73),
 • uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby nezrozumiteľným spôsobom pre prijímateľa, uzatváranie zmlúv s charakterom zmiešanej zmluvy, v zmluve o poskytovaní sociálnej služby viazať platením úhrady iba inú, tzv. „pristupujúcu osobu“, nie prijímateľa alebo viazanie platením úhrady aj prijímateľa sociálnej služby aj inú osobu, uzatváranie zmlúv bez náležitostí určených zákonom, v zmluvách uvádzanie sumy úhrady ako celku bez členenia na úhrady za jednotlivé odborné, obslužné a ďalšie činnosti, započítanie sumy úhrady za iné činnosti podľa § 15 ods. 3 do úhrady za sociálnu službu, zvyšovanie sumy úhrady za sociálnu službu bez opory v zákone o sociálnych službách, resp. bez uzatvoreného dodatku k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, definovanie si vlastných dôvodov vypovedania zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo strany poskytovateľov sociálnych služieb v rozpore so zákonom o sociálnych službách (§ 74),
 • porušovanie zákonnej povinnosti v oblasti kvalifikačných predpokladov zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb sociálnej služby (§ 84),
 • podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby inou osobou za prijímateľa sociálnej služby bez splnomocnenia od prijímateľa sociálnej služby alebo bez potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby (§ 92 ods. 6),
 • nevedenie evidencie prijímateľov sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách (§ 95),
 • nedodržiavanie záväzkov zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Na základe porovnania nedostatkov zistených v roku 2018 so zisteniami v predchádzajúcich rokoch je možné konštatovať, že zistené nedostatky sa v prevažnej miere každoročne opakujú.

Povinnosti poskytovateľa pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa
(§ 10 zákona č. 448/2008 Z. z.) – zistenia z evidencie oznámení a dohľadov nad poskytovaním sociálnych služieb

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) v § 10 upravuje povinnosti poskytovateľa sociálnej služby (ďalej len „poskytovateľ“) pri použití netelesného alebo telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“) v procese poskytovania sociálnej služby.
Podľa § 10 ods. 1 uvedeného zákona, pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, nemožno používať prostriedky netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa . Jedinou výnimkou je situácia, ak je priamo ohrozený život alebo zdravie prijímateľa alebo zdravie a život iných fyzických osôb, vtedy je možné použiť prostriedky netelesného alebo telesného obmedzenia prijímateľa a to len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia.
Prostriedky netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa, ktoré sú za uvedených podmienok pri poskytovaní sociálnej služby možné použiť, explicitne vymedzuje zákon o sociálnych službách v ustanovení § 10 ods. 2 a ods. 3. Je potrebné dbať na zachovanie postupnosti použitia prostriedkov telesného obmedzenia prijímateľa tak, ako ich uvádza ods. 3.

Poskytovateľovi sociálnej služby v súvislosti s použitím netelesného alebo telesného obmedzenia vyplývajú z § 10 zákona o sociálnych službách povinnosti:
1. zriadiť register netelesných telesných obmedzení (ďalej len „register obmedzení“) - § 10 ods. 4,
2. zriadený register obmedzení musí obsahovať zákonom určené náležitosti - § 10 ods. 5,
3. zaznamenať v registri obmedzení zriadenom na tento účel použité netelesné a telesné obmedzenie § 10 ods. 4,
4. zápis obmedzenia prijímateľa a údaje uvedené v registri bezodkladne po použití prostriedkov obmedzenia oznámiť ministerstvu - § 10 ods. 6,
5. o použití obmedzenia bezodkladne informovať zákonného zástupcu prijímateľa alebo súdom ustanoveného opatrovníka - § 10 ods. 7,
6. ak je súdom ustanovený opatrovník zariadenie, informovať bezodkladne blízku osobu prijímateľa.

Zistenia

 • pri vyžiadaní registra obmedzení a uplatňovaní § 10 v praxi zamestnanci poskytovateľa nevedia, o čo ide – neznalosť zákona o sociálnych službách,
 • poskytovateľ nemá zavedený register obmedzení, poskytovateľ nemá vypracovanú smernicu alebo iný interný dokument upravujúci postup pri aplikácii § 10 v interných podmienkach,
 • poskytovateľ podľa svojho tvrdenia nepoužíva obmedzenia s odôvodnením, že ich nepotrebuje – prax ukazuje, že poskytovatelia zväčša obmedzenia používajú, postup nenazývajú obmedzením alebo ho nepovažujú za obmedzenie,
 • poskytovateľ používa netelesné a telesné obmedzenia bez zapisovania do registra,
 • poskytovateľ používa aplikáciu liekov ako obmedzenie bez konzultácie s lekárom-psychiatrom,
 • za miestnosť určenú na „bezpečný pobyt“ (tzv. bezpodnetovú miestnosť) považuje poskytovateľ izolačnú miestnosť alebo klasickú obytnú miestnosť, v ktorých si prijímateľ môže spôsobiť ohrozenia života a zdravia,
 • poskytovateľ pravidelne/denne využíva pre prijímateľa sieťovú posteľ (tzv. klietkovú), najmä na spánok na základe odporúčania psychiatra, s odôvodnením, že sieť prijímateľovi poskytuje pocit bezpečia, aby v noci nespadol. V mnohých prípadoch je to aj prianie prijímateľa alebo jeho príbuzných,
 • poskytovateľ používa netelesné a telesné obmedzenia v súlade so zákonom o sociálnych službách, vedie register obmedzení, avšak použitie obmedzenia neoznamuje ministerstvu,
 • poskytovateľ používa netelesné a telesné obmedzenia v súlade so zákonom o sociálnych službách, vedie register obmedzení, avšak použitie obmedzenia neoznamuje súdom určenému opatrovníkovi,
 • poskytovateľ používa netelesné a telesné obmedzenia v súlade so zákonom o sociálnych službách, vedie register obmedzení, avšak použitie obmedzenia prijímateľa pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, ktorého opatrovníkom je poskytovateľ, neoznamuje príbuzným,
 • poskytovateľ oznamuje ministerstvu použitie obmedzenia, aj keď o situáciu vyžadujúcu použitie obmedzenia nejde, napr. dve prijímateľky sa pohádali, kričali na seba a používali vulgarizmy – zamestnanci ich rozdelili a dohovorili im; prijímateľ prišiel z vychádzky pod vplyvom alkoholu a zamestnanec mu dohováral, a pod.),
 • používa rovnaké obmedzenie toho istého prijímateľa opakovane viackrát za sebou a oznamuje ministerstvu, obmedzenie sa míňa účinku, poskytovateľ jeho použitím nerieši agresívne správanie prijímateľa iným spôsobom (napr. konzultovať so psychiatrom, riešiť v rámci individuálneho plánu, a pod.),
 • poskytovateľ v situácii, kedy prijímateľ fyzicky napádal iných prijímateľov, nepoužil žiadne zákonom dovolené nástroje na ochranu života a zdravia ohrozených prijímateľov; situácia bola zapísaná v hláseniach službukonajúceho personálu, bez uvedenia prijatých opatrení, čo poskytovateľ zdôvodnil tým, že záznam zapísala pracovníčka, ktorá nebola priamo prítomná pri incidente,
 • poskytovateľ v situácii, kedy prijímateľ fyzicky napádal iných prijímateľov, v súlade s odporúčaniami psychológa, ktorý uviedol, že v situácii, kedy prijímateľ z dôvodu svojho správania fyzicky napáda iných prijímateľov, nie je potrebné reagovať na krátkodobé skratové situácie voči iným klientom, nepoužil žiadne zákonom dovolené nástroje na ochranu života a zdravia ohrozených prijímateľov.

  Postupy, ktoré sa z hľadiska ich povahy a účelu nepovažujú za obmedzenie podľa § 10 zákona o sociálnych službách
 • použitie zábrany na lôžku - ak ide o zábranu z dôvodu rizika pádu prijímateľa z lôžka, pričom prijímateľ ju vie prekonať - zložiť, odsunúť alebo má možnosť privolať si službukonajúci personál,
 • použitie fixačných pomôcok/pomôcok na zabezpečenie pádu prijímateľa , ktoré zabraňujú telesnému poškodeniu prijímateľa sociálnej služby v určitých situáciách, napr. pri presune prijímateľa na vozíku, z ktorého bez nich môže spadnúť, a to na nevyhnutne potrebný čas (vychádzka, účasť na spoločnej aktivite a pod.). Ide o oficiálne pomôcky uvádzané v ošetrovateľských technikách, pričom niektoré môžu byť súčasťou vozíka. Za fixačné pomôcky sa nepovažujú rôzne textilné pásiky, kožené opasky, plachty na posteľ.
  Tieto postupy nemožno považovať z hľadiska ich povahy a účelu za prostriedok telesného obmedzenia podľa § 10 zákona o sociálnych službách.

Oba tieto postupy musia byť však používané na základe informovaného súhlasu prijímateľa sociálnej služby, ktorý môže tento súhlas odvolať kedykoľvek v priebehu poskytovania sociálnej služby. Ak nemôže prijímateľ sociálnej služby udeliť alebo odvolať informovaný súhlas na použitie bočníc na lôžku, môže v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby, udeliť alebo odvolať tento informovaný súhlas aj blízka osoba prijímateľa sociálnej služby.
Informovaný súhlas prijímateľa sociálnej služby by mal byť založený v jeho osobnej dokumentácii.

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk