Hlavné menu

Národná politika kvality v sociálnych službách

Zákon o sociálnych službách zaviedol povinnosť poskytovateľa sociálnej služby plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č.2 písm. A tohto zákona, ktorá podrobne určuje kritériá, štandardy a indikátory kvality poskytovanej sociálnej služby členené do štyroch oblastí (dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, procedurálne podmienky, personálne podmienky, prevádzkové podmienky). Zavedenie, plnenie a hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby je jedným zo základných nástrojov zvyšovania kvality života prijímateľov sociálnych služieb, ich sociálneho začlenenia a odborného poskytovania sociálnych služieb s posilnením ľudsko-právneho rozmeru a orientácie na potreby a preferencie prijímateľa.

V snahe nastaviť a zosúladiť systém implementácie podmienok hodnotenia kvality na strane poskytovateľov sociálnych služieb a mechanizmus výkonu hodnotenia kvality zo strany Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ministerstvo v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny spracovalo metodický dokument pre poskytovateľov sociálnych služieb za účelom podporiť ich v implementácii podmienok kvality do svojej praxe a metodický dokument pre proces hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.

Proces implementácie a nastavenia systému hodnotenia kvality bude zároveň podporený Národným projektom Podpora zavedenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb, ktorého zámer ministerstvo v súčasnosti finalizuje.

Ostatnou novelou zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa predĺžilo obdobie, počas ktorého ministerstvo do 31. 12. 2017 podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. e) nehodnotí .

Implementácia podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb – metodické východiská (.PDF)

Hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb - metodické východiská (.PDF)


 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti