Hlavné menu

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie majú negatívny dopad na zamestnancov, podnikateľské prostredie i na celú spoločnosť.

Osoby, ktoré pracujú nelegálne, sa vystavujú problémom s nárokom na mzdu, stravovanie, zákonom stanovenú maximálnu výmeru pracovného času, minimálnu výmeru oddychu, či dovolenku . V neskoršom období tiež riskujú problémy pri uplatňovaní si nároku na dôchodok.

Zamestnávatelia, ktorí nelegálne zamestnávajú, krivia rovnosť podmienok na podnikanie, vystavujú sa vysokým pokutám, zrušeniu živnostenského oprávnenia a ďalším sankciám. Spoločnosť stráca na nezaplatených daniach a odvodoch, zvýšená je nezamestnanosť.

Nelegálne zamestnávanie alebo nelegálnu prácu môžete ohlásiť na inšpektoráte práce .

Nelegálna práca je vykonávanie práce fyzickou osobou pre zamestnávateľa, pričom:

 • medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona č. 400/2009 Z. z.,
 • zamestnávateľ v rozpore s podmienkami podľa § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. zamestnáva pracujúceho, ktorý nie je príslušníkom členského štátu Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo je bez štátnej príslušnosti.

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie fyzickej osoby u zamestnávateľa, pričom:

 • medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona č. 400/2009 Z. z.,
 • medzi zamestnávateľom a pracujúcim je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona č. 400/2009 Z. z., ale zamestnávateľ nesplnil oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni podľa § 231 zákona č. 461/2003 Z. z.,
 • zamestnávateľ v rozpore s podmienkami podľa § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. zamestnáva pracujúceho, ktorý nie je príslušníkom členského štátu Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo je bez štátnej príslušnosti,
 • zamestnávateľ v rozpore s podmienkami podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte zamestnáva pracujúceho, ktorý nie je príslušníkom členského štátu Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo je bez štátnej príslušnosti.

Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania spočíva v tom, že:

 • fyzická osoba nesmie vykonávať nelegálnu prácu,
 • právnická a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie nelegálne zamestnávať podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní,
 • fyzická osoba nesmie nelegálne zamestnávať podľa § 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z..

Nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie kontrolujú:


Kontrolované fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby sú povinné kontrolným orgánom poskytovať príslušné údaje a informácie. (§ 5 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 82/2005 Z. z.).

Kontrolné orgány sú:

 • oprávnené uložiť pokutu za nelegálnu prácu (§ 7 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z.),
 • povinné uložiť pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vo výške 2 000 eur až 200 000 eur (§ 19 ods. 2 zákon  č. 125/2006 Z. z.  a § 68a ods. 1 písm. b) zákon č. 5/2004 Z. z.).


Osobitné sankcie – dodatočné platby - ustanovuje (§ 7a zákona č. 82/2005 Z. z.) za nelegálne zamestnávanie štátneho príslušníka štátu, ktorý nie je členom Európskej únie, u fyzickej osoby, podnikateľa alebo u právnickej osoby, ak sa tento príslušník iného štátu zdržiava na území Slovenska v rozpore so zákonom č. 480/2002 Z. z. a zákonom č. 404/2011 Z. z.

Zodpovednosť za zaplatenie dodatočných platieb môže prejsť aj na iné osoby - dodávateľov, ktorí sa podieľali na predmetnej dodávke tovaru, práce, služby (§ 7b zákona č. 82/2005 Z. z.).


Okrem pokuty  za nelegálne zamestnávanie hrozia aj ďalšie sankcie:

 • vylúčenie z verejného obstarávania,
 • neposkytnutie verejných dotácií,
 • neposkytnutie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie – z ESF a pod.

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti