Hlavné menu

Priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku - informácia

podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1) Podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku

Štatút registrovaného sociálneho podniku je možné priznať žiadateľovi v súlade s ustanovením § 6 zákona, ktorý

a) spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, a ak žiada o priznanie štatútu
1. registrovan ého integračného sociálneho podniku (ďalej len „integračný podnik“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 12 ods. 1 a 2,
2. registrovan ého sociálneho podniku bývania (ďalej len „sociálny podnik bývania“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 13 ods. 1 až 3,
3. in ého registrovaného sociálneho podniku , dosahuje väčší pozitívny sociálny vplyv ako podnikateľ', ktorý obdobnú činnosť vykonáva na účel dosiahnutia zisku,b) má zriadený poradný výbor podľa § 9 alebo uplatňuje demokratickú správu podľa § 10,

c) má základný dokument , ktorý obsahuje

1. opis hlavného cieľa žiadateľa podľa § 5 ods. 1 písm. b),
2. spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu,
3. predmet hospodárskej činnosti,
4. opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ' vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu,
5. záväzok žiadateľa využívať viac ako 50 % zisku na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b) a určenie postupov a pravidiel rozdeľovania zvyšnej časti zisku, ktoré nenarušia hlavný cieľ',
6. opis zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru podľa § 9 alebo uplatňovaním demokratickej správy podľa § 10,
7. opis spôsobu, akým sú splnené podmienky podľa písmena h),

d) má sídlo , ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania , ak ide o fyzickú osobu, na území Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „iný členský štát“),

e) je d ôveryhodný ,

f) m á vypracovaný projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov, ak ide o žiadateľa, ktorý existuje alebo vykonáva aktivity v oblasti sociálnej ekonomiky najdlhšie jeden rok (ďalej len „začínajúci podnik“), alebo o žiadateľa podľa § 7 ods. 5 poslednej vety,

g) je bez úhonný ; ak ide o právnickú osobu, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,

h) dodr žiava vo svojej vnútornej organizácii a činnosti podmienky podľa

1. § 221 ods. 3,§ 222, 223, 235, 244, 245, 252 a 253 Obchodného zákonníka, ak ide o občianske združenie,

2. § 67, 105, 106, 108 až 124 a 136 Obchodného zákonníka, ak ide o nadáciu, neziskovú organizáciou alebo účelové zariadenie cirkvi,

i) nem á nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

j) nem á nedoplatky na dani v Slovenskej republike, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

k) neporu šil zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku,

l) nem á na majetok vyhlásený konkurz , proti ktorému nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii,

m) nemal zru šený štatút registrovaného sociálneho podniku v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku.

U žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území Slovenskej republiky, splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. c), d), g), i) až 1) zisťuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) z úradnej povinnosti; to sa nevzťahuje na podmienku podľa odseku 1 písm. c), ak ide o žiadateľa, ktorý nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom . Zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a Národný inšpektorát práce sú povinní do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť ministerstvu práce elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. i) a k).

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov . Údaje podľa § 7 ods. 1 písm. a) ministerstvo práce bezodkladne zašle elektronickou formou Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

Ministerstvo práce zisťuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. e) a m) u všetkých žiadateľov .

Základným dokumentom podľa § 6 ods. 1 písm. c)
a) občianskeho združenia, účelového zariadenia cirkvi, družstva a akciovej spoločnosti sú stanovy ,
b) neziskovej organizácie je štatút ,
c) nadácie je nadačná listina ,
d) verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je spoločenská zmluva ,
e) jednoduchej spoločnosti na akcie je zakladateľská zmluva , zakladateľská listina alebo stanovy ,
f) fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom, a žiadateľa, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu , je iný dokument .

Za d ôveryhodného sa na účely § 6 ods. 1 písm. e) nepovažuje ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti registrovaného sociálneho podniku čestne a svedomito plniť povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.

Za bez úhonného sa na účely § 6 ods. 1 písm. g) nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak jeho odsúdenie nebolo zahladené alebo ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

2) Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku sa podľa ustanovenia § 7 zákona, začína na žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (ďalej len „žiadosť o štatút“), ktorá musí byť písomná, musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa podľa predtlače s určením registrovaného sociálneho podniku podľa § 11, o ktorého priznanie štatútu žiadateľ' žiada.
Žiadosť o štatút sa podáva na formulári určenom ministerstvom práce a doručuje sa spolu s prílohami na adresu :

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ing. Ingrid Ujváriová

Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
Prílohou k žiadosti o štatút

a) sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu o registri trestov a súhlas s ich spracovaním ,

b) je z ákladný dokument , ak ide o žiadateľa, ktorý

1. nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom,
2. má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu,

c) je projekt činnosti (podnikateľský plán) registrovaného sociálneho podniku, ak ide o žiadateľa, ktorý je začínajúcim podnikom, alebo o žiadateľa podľa § 7 ods. 5 poslednej vety,

d) sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. d), g), i) až 1), ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu ; ak iný členský štát také doklady nevydáva, je možné ich nahradiť čestným vyhlásením .

Prílohou k žiadosti o štatút môže byť osvedčenie podľa § 26 ods. 7; ak je osvedčenie predložené spolu so žiadosťou o štatút, podmienka dôveryhodnosti žiadateľa sa považuje za splnenú, ak nie je preukázaný opak.
V konaní o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku ministerstvo práce rozhoduje na základe
a) overenia splnenia podmienok podľa § 6 ods. 1,
b) pos údenia predložených dokumentov,
c) prihliadnutia na osvedčenie podľa odseku 2, ak bolo predložené.

Ak žiadateľ' splní podmienky podľa § 6 ods. 1 zákona, ministerstvo práce mu prizná štatút registrovaného sociálneho podniku .

Táto skutočnosť sa vyznačí v spise a rozhodnutie sa nevyhotovuje .
Ministerstvo práce doručí registrovanému sociálnemu podniku osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku .
Štatút registrovaného sociálneho podniku sa priznáva bez časového obmedzenia .

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk