Hlavné menu

Voľné pracovné miesta

Postup zverejnenia štátnozamestnaneckého miesta , ktoré obsadzujeme výberovým konaním .
Výberové konanie sa zverejňujú na centrálnom portáli verejnej správy, link: https:/slovensko.sk/VK .

Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca obsadzuje služobný úrad výberovým konaním

a) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov služobného úradu v služobnom úrade (ďalej len „užšie vnútorné výberové konanie“),
b) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov všetkých služobných úradov (ďalej len „širšie vnútorné výberové konanie“) alebo
c) zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby (ďalej len „vonkajšie výberové konanie“).
Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca sa obsadzuje najskôr na základe vnútorného výberového konania. Ak nie je možné obsadiť štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca postupom podľa prvej vety, môže ho služobný úrad obsadiť na základe vonkajšieho výberového konania. Štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca sa môže obsadiť na základe vnútorného výberového konania alebo na základe vonkajšieho výberového konania.
V zmysle zákona o štátnej službe osobný úrad zabezpečuje zverejnenie štátnozamestnaneckého miesta najmenej 15 pracovných dní od realizácie výberového konania.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: Asistent projektového manažéra národného projektu „Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR“

Počet obsadzovaných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor správy a prevádzky

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:
- koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov,
- zabezpečuje podklady pre riadenie, implementáciu a logistiku projektu pre projektového manažéra,
- vykonáva administratívnu a odbornú podporu projektu,
- spracováva podklady pre implementáciu projektu v súlade s časovým harmonogramom a rozpočtom projektu,
- poskytuje výpomoc projektovému manažérovi a vykonáva ďalšie činnosti týkajúce sa projektu, ktorými ho poverí projektový manažér,
- práca v systéme ITMS 2014+..

Pravidelné miesto: MPSVR SR
Kvalifikačný predpoklad
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: vítané /nevyžaduje sa
Študijný odbor: vítané/nevyžaduje sa
Odborná prax: vítaná
Požiadavky
Jazykové znalosti: vítané /nevyžaduje sa
Počítačové znalosti: znalosti a skúsenosti s prácou v prostredí SQL, práca s MS Excel na pokročilej úrovni, súčasti balíka MS Office na pokročilej úrovni, ITMS
Ďalšie požiadavky: (osobnostné predpoklady)/nevyžaduje sa
-
Trvanie pracovného pomeru: od 15.3.2020 do 14.1.2021
Plat: platová trieda 8 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady a prílohy:
- kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície: Asistent projektového manažéra národného projektu „Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR“ .

Termín podávania žiadostí je od 25.2.2020 do 27.2.2020

Predpokladaný nástup od 15.03.2020

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana Hricková
Telefón: 02/20462121
E-mail: jana.hrickova@emplyment.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovorna obsadenie pozície: Finančný manažér národného projektu „Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR“

Počet obsadzovaných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor správy a prevádzky

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:
- koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov, alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov,
- zodpovedá za správne finančné riadenie projektu v súlade so  schválenou žiadosťou o NFP, resp. zmluvou o NFP, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi RO súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ,
- zodpovedá za čerpanie rozpočtu v súlade s pokrokom v implementácii projektu a dosahovanými merateľnými ukazovateľmi,
- zodpovedá za komunikáciu s RO v oblasti finančných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP,
- zodpovedá za prípravu a včasné predkladanie ŽoP vrátane úplnej podpornej dokumentácie (rozsah stanoví RO),
- zodpovedá za oprávnenosť výdavkov prijímateľa v súlade s platnými pravidlami oprávnenosti,
- sleduje platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny RO, súvisiace s čerpaním fondov EÚ.,
- vykonáva ďalšie činnosti potrebné pre úspešnú realizáciu projektu, práca v systéme ITMS 2014+..

Pravidelné miesto: MPSVR SR
Kvalifikačný predpoklad
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: vítané /nevyžaduje sa
Študijný odbor: vítané/nevyžaduje sa
Odborná prax: minimálne 3 roky
Požiadavky
Jazykové znalosti: vítané /nevyžaduje sa
Počítačové znalosti: znalosti a skúsenosti s prácou v prostredí SQL, práca s MS Excel na pokročilej úrovni, súčasti balíka MS Office na pokročilej úrovni, ITMS
Ďalšie požiadavky: (osobnostné predpoklady)/nevyžaduje sa
-
Trvanie pracovného pomeru: od 15.2.2020 do 14.1.2021
Plat: platová trieda 9 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady a prílohy:
- kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície: Finančný manažér národného projektu „Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR“ .

Termín podávania žiadostí je od 25.2.2020 do 27.2.2020

Predpokladaný nástup od 15.03.2020

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana Hricková
Telefón: 02/20462121
E-mail: jana.hrickova@emplyment.gov.sk

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk