Hlavné menu

Voľné pracovné miesta

Postup zverejnenia štátnozamestnaneckého miesta , ktoré obsadzujeme výberovým konaním .
Výberové konanie sa zverejňujú na centrálnom portáli verejnej správy, link: https:/slovensko.sk/VK .

Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca obsadzuje služobný úrad výberovým konaním

a) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov služobného úradu v služobnom úrade (ďalej len „užšie vnútorné výberové konanie“),
b) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov všetkých služobných úradov (ďalej len „širšie vnútorné výberové konanie“) alebo
c) zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby (ďalej len „vonkajšie výberové konanie“).
Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca sa obsadzuje najskôr na základe vnútorného výberového konania. Ak nie je možné obsadiť štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca postupom podľa prvej vety, môže ho služobný úrad obsadiť na základe vonkajšieho výberového konania. Štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca sa môže obsadiť na základe vnútorného výberového konania alebo na základe vonkajšieho výberového konania.
V zmysle zákona o štátnej službe osobný úrad zabezpečuje zverejnenie štátnozamestnaneckého miesta najmenej 15 pracovných dní od realizácie výberového konania.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: mzdový účtovník osobného úradu


(osobný úrad, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sídlo organizácie: Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava).

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

- príprava a likvidácia mzdových náležitostí zamestnancov ministerstva a osôb vykonávajúcich práce na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru na ministerstve v mesačne určených termínoch pre výplatu miezd,
- zadávanie osobných účtov zamestnancov,
- zadávanie zrážok zamestnancov na základe dohôd (doplnkové dôchodkové sporenie, exekúcie),
- prenos údajov do dochádzkového systému do IS SAP,
- spracovanie miezd v IS SAP, prevod do účtovníctva a do Štátnej pokladnice,
- spracovanie a zaslanie odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (cez e-portál),
- vykonávanie ročného zúčtovania daní za zamestnancov ministerstva na základe ich žiadostí, vystavenie potvrdení o prijme fyzickej osoby a zdaniteľných príjmoch,
- príprava mzdových podkladov pre zamestnancov financovaných u projektov technickej asistencie a ostatných projektov financovaných EÚ,
- prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávajúcich mimo pracovného pomeru v zdravotnej poisťovni,
- vyhodnotenie a vydanie ELDP pre Sociálnu poisťovňu pri vybavovaní dávok sociálneho zabezpečenia zamestnancami (starobné, predčasné starobné dôchodky, invalidné dôchodky),
- evidencia záznamov mzdovej agend v IS DMS.

Kvalifikačný predpoklad:
- najmenej úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

Iné kritériá a požiadavky:
- znalosť v oblasti účtovníctva, daní z prijímov sociálneho a zdravotného zabezpečenia

Požadované doklady a prílohy:
- kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis 
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady s prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície: mzdový účtovník“ .

Kontakt pre poskytnutie informácií: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana 
Telefón: 02/20462121
E-mail: jana.hrickova@employment.gov.sk

 

Oznámenie výsledku a priebehu výberového procesu na obsadenie pracovného miesta  (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov): pracovník podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prihlásili sa štyria uchádzači, ktorí boli pozvaní na  pohovor. Pohovor absolvovali všetci uchádzači z ktorých bol vybraný jeden úspešný uchádzač.

Úspešný uchádzač potvrdil záujem a nastúpi na predmetné pracovné miesto k 15.9.2019.

Všetci uchádzači boli písomne vyrozumení o výsledku pohovoru.

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti