Hlavné menu

Rozpočet ministerstva na rok 2019

Schválený
rozpočet
(v eurách)

I.

PRÍJMY KAPITOLY

A. Záväzný ukazovateľ

18 750 000

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

79 306 552

II.

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM

2 300 897 817

A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie

2 221 475 965

z toho:

A.1 prostriedky štátneho rozpočtu ( kód zdroja 111+11H)

2 204 867 247

A.2. prostriedky na spolufinancovanie

16 608 718

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)

144 588 025

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu

7 563 567

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy

13 445

č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 453/2018

z toho: aparát ústredného orgánu

536

- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 453/2018

249

z toho: aparát ústredného orgánu

163

A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)

6 743 806

B. Prostriedky podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

115 300

C. Prostriedky Európskej únie

79 306 552

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2019

Kód
programu

Názov programu

07C

Sociálna inklúzia

1 972 412 655

07E

Tvorba a implementácia politík

175 411 130

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom

06G04

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR

45 204 258

06G1S

OP Ľudské zdroje 2014-2020- MPSVR SR

89 686 331

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

06H09

Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR (gestor MH SR)

45 189

09706

Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR (gestor MZV SR)

595 000

0AR05

MPSVR SR -Protidrogová politika

50 000

0EK0H

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

17 463 254

Limity vybraných výdavkov:

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť

1 306 244 369

- štátom platené poistné

259 549 056

- nesystémové dávky sociálneho poistenia

87 417 663

- vianočný príspevok dôchodcom

61 300 000

- podpora sociálnych služieb

147 087 738

- individuálna štátna pomoc

2 752 117

- národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti

42 452 141

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti