Hlavné menu

Dotácie

Žiadateľ o dotáciu poskytovanú priamo ministerstvom predkladá ministerstvu žiadosť v dvoch vyhotoveniach , a to v jednom origináli a v jednej kópii. Každé vyhotovenie obsahuje všetky prílohy a predkladá sa vo zviazanej forme (hrebeňová väzba, rýchloviazač). Žiadateľ vyznačí v hornej časti prvej strany žiadosti symboly „O" alebo „K" podľa toho, či sa jedná o originál alebo kópiu žiadosti.

*Žiadateľ o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci predkladá žiadosť o dotáciu v jednom vyhotovení a doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu. Súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie na humanitárnu pomoc je aj záznam zo šetrenia sociálnych pomerov žiadateľa, ktoré vykoná príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa na základe vyžiadania ministerstva.

Podrobné informácie o postupoch a prílohách nájdete v často kladených otázkach .

Lehota na predkladanie žiadostí o dotácie poskytované priamo ministerstvom na príslušný rozpočtový rok je od 1. novembra do 31. decembra predchádzajúceho rozpočtového roka. (Žiadosti o dotácie na  rozpočtový rok 2019 sa budú predkladať v  lehote od 1. novembra do 31. decembra 2018)

*Žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je možné predkladať v priebehu celého roka.

Za rozhodujúci sa považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti o dotáciu v podateľni ministerstva.

Ak pripadne posledný deň lehoty na predkladanie žiadosti o dotáciu na sobotu alebo na deň pracovného pokoja (§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov), za posledný deň lehoty na predkladanie žiadosti o dotáciu sa považuje najbližší pracovný deň.

Žiadosť o dotáciu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o dotáciu nebude zaradená do hodnotiaceho procesu.

Žiadosti o dotácie poskytované priamo ministerstvom sa predkladajú výhradne:

  • poštou, na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
odbor rozpočtu a financovania
Špitálska 4-6-8
816 43 Bratislava

*
Žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci sa posiela na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Špitálska 4-6-8
816 43 Bratislava
  • v podateľni ministerstva, na adrese:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4-6-8
816 43 Bratislava

Žiadosti o dotáciu sa nepredkladajú elektronickou formou.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti