Hlavné menu

Spoločný informačný systém o sociálnej ochrane (MISSOC)

MISSOC - Spoločný informačný systém o sociálnej ochrane / sociálnom zabezpečení (Mutual Information System on Social Protection) - existuje od roku 1990 a stal sa elektronickou a centrálnou databázou aktuálnych poznatkov, komplexných a štruktúrovaných informácií o sociálnom zabezpečení v členských štátoch EÚ a 3 štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. Systém MISSOC poskytuje informácie o sociálnej ochrane z 31 krajín.

Informácie o sociálnej ochrane v rámci štátov EÚ - EHP - Švajčiarska nájdete na webovej stránke MISSOC v časti MISSOC Information .

Na oficiálnej stránke systému MISSOC nájdete rôzne informácie, no najužitočnejšou je prehľad systému sociálnej ochrany v jednotlivých krajinách usporiadaný v prehľadnej tabuľke .

Tabuľka obsahuje 12 kapitol
I. Financovanie
II. Zdravotná starostlivosť
III. Choroba - peňažné dávky
IV. Materstvo / Otcovstvo
V. Invalidita
VI. Staroba
VII. Pozostalí
VIII. Pracovné úrazy a choroby z povolania
IX. Rodinné dávky
X. Nezamestnanosť
XI. Garantované minimálne zdroje
XII. Dlhodobá starostlivosť

V prehľadnej forme podľa vami zadaných kritérií vám budú poskytnuté podrobné informácie o dávkach, ich výške, spôsobe ich financovania a podobne.

Každá kapitola je rozdelená rovnakým spôsobom, aby bolo možné vzájomné porovnávanie medzi systémami krajín. Názvy kapitol v rôznych jazykoch nájdete v časti MISSOC Multilingual Listing.

Systém MISSOC poskytuje aj prehľad organizačného zabezpečenia sociálnej ochrany v 31 krajinách v časti Organisation of social protection . V časti Social Protection for self-employed je prehľad sociálnej ochrany samostatne zárobkovo činných osôb v 31 krajinách.

Informačný leták o systéme MISSOC (.PDF)

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti