Hlavné menu


Voľné pracovné miesta

Postup zverejnenia štátnozamestnaneckého miesta, ktoré obsadzujeme výberovým konaním.
Výberové konanie sa zverejňujú na centrálnom portáli verejnej správy, link: https:/slovensko.sk/VK .

Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca obsadzuje služobný úrad výberovým konaním

a) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov služobného úradu v služobnom úrade (ďalej len „užšie vnútorné výberové konanie“),
b) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov všetkých služobných úradov (ďalej len „širšie vnútorné výberové konanie“) alebo
c) zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby (ďalej len „vonkajšie výberové konanie“).
Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca sa obsadzuje najskôr na základe vnútorného výberového konania. Ak nie je možné obsadiť štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca postupom podľa prvej vety, môže ho služobný úrad obsadiť na základe vonkajšieho výberového konania. Štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca sa môže obsadiť na základe vnútorného výberového konania alebo na základe vonkajšieho výberového konania.
V zmysle zákona o štátnej službe osobný úrad zabezpečuje zverejnenie štátnozamestnaneckého miesta najmenej 15 pracovných dní od realizácie výberového konania.

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: asistent/ka projektového manažéra Národný projekt Každé dieťa sa počíta

Počet obsadzovaných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

  • Zabezpečovanie odbornej práce a agendy(napr. koordinovanie spracúvania stanovísk a materiálov, organizačné zabezpečovanie medzinárodných stykov) štatutárneho orgánu ústredného orgánu štátnej správy alebo štátneho orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou, generálneho tajomníka služobného úradu, ktorým je ústredný orgán štátnej správy alebo štátny orgán vykonávajúci štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou, alebo orgán štátnej správy;
  • odborné, administratívne i pomocné práce pridelené projektovým manažérom;
  • vedie záznamy z porád projektového tímu;
  • zabezpečuje evidenciu a distribúciu pošty, evidenciu dochádzky;
  • zabezpečuje administratívne činnosti vo väzbe na útvary MPSVR SR


Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: MPSVR SR
Kvalifikačný predpoklad
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo ukončené SŠ vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania alebo ukončené SŠ vzdelanie s maturitou iného ako ekonomického zamerania a minimálne jeden rok praxe
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Študijný odbor: manažment, verejná správa, ekonomické vedy alebo iného spoločenského študijného zamerania vítané
Odborná prax: minimálne 1 ročná prax v zabezpečovaní administratívnych činností
Požiadavky
Jazykové znalosti: vítané
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express
Ďalšie požiadavky: 1. svedomitosť a spoľahlivosť, 2. motivácia, 3. adaptabilita a flexibilita, 4. schopnosť pracovať pod tlakom, 5. komunikačné zručnosti schopnosť iniciatívne vystupovať a komunikovať na medzinárodných fórach, 6. analytické, koncepčné a strategické myslenie

Plat: platová trieda 4 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady a prílohy:
- kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície: asistent projektového manažéra Národný projekt Každé dieťa sa počíta“ .

Termín podávania žiadostí je od 6.2. do 13.2.2020

Predpokladaný nástup od 1.3.2020

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana Hricková
Telefón: 02/20462121
E-mail:

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku