Hlavné menu


Generálny tajomník služobného úradu

Jozef Vančo zastáva funkciu generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od roku 2012.

Narodil sa v roku 1957 v Horných Štitároch. V súčasnosti žije spolu s manželkou v obci Bojná v Nitrianskom kraji. Má dvoch dospelých synov a jedno vnúča.

Vzdelanie

Jozef Vančo vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Kysuckom Novom Meste a v roku 1981 ukončil štúdium na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline.

Profesijná kariéra

Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil do zamestnania v Elektrokarbone a.s. Topoľčany, do funkcie vedúceho prevádzky. V roku 1995 sa stal riaditeľom tlačiarne Prima – Print s.r.o. Továrniky, kde pôsobil až do roku 2006, kedy sa stal prednostom Obvodného úradu v Topoľčanoch. V roku 2010 sa stal starostom v obci Bojná. V roku 2012 bol vládou vymenovaný do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Úlohy generálneho tajomníka služobného úradu

Generálny tajomník služobného úradu koná vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Plní úlohy spojené s odborným, ekonomickým, organizačným a technickým zabezpečením činnosti ministerstva.

Priority Jozefa Vanča vo funkcii generálneho tajomníka služobného úradu

  • zavedenie systému riadenia kvality
  • hospodárne a efektívne nakladanie s prostriedkami štátneho rozpočtu
  • transparentné verejné obstarávanie
  • oblasť riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na vysokú odbornosť a profesionalitu zamestnancov
  • vytváranie kvalitného pracovného prostredia a sociálneho zabezpečenia pre zamestnancov
  • uplatňovanie moderných informačno-komunikačných technológií
  • predchádzanie súdnym sporom

 

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku